Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI   TÁJÉKOZTATÓ


Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.mosolygoalma.hu weboldalamon, a Mosolygó Alma facebook oldalamon, és a kezelőhelyiségben is megtalálható.

Az adatkezelő neve, székhelye, adatvédelmi tisztviselő, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Lévayné Pápai Luca egyéni vállalkozó (Mosolygó Alma)

Adatkezelő: Lévayné Pápai Luca

Adószám: 8401191475
Székhely: 2089, Telki, Muskátli utca 1.
Weblap: www.mosolygoalma.hu
Kapcsolattartás: Tel.: +36203301079, Facebook: www.facebook/com/mosolygoalma,                              E-mail:papailuca@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikus elérhetőségeim valamelyikére vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Adattovábbítást a NAV (számviteli törvény alapján név, cím) és feliratkozás után a hírlevélküldő szolgáltató felé végzek (email cím, név).

A kezelt adatok meghatározása

Az érintett által megadott név, cím, elektronikus elérhetőség (email, viber, facebook, messenger), telefonszám, illetve a kizárólag a masszázskezelés (indikációk és kontraindikációk) szempontjából lényeges egészségügyi adatok.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban, illetve az adatlapot kitöltve.

Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem. Hírlevélre történő előzetes, személyes, írásban kért feliratkozás esetén a cél aktuális információk, ajánlatok küldése.

Jogalapok az adatkezeléshez
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára/elektronikus elérhetőségére, nevére időpontegyeztetés miatt van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés eredményessége/kivitelezhetősége miatt Ön megoszt velem egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

d) A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, e-mail, lakcím) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

Hozzájárulását a fenti adatok megadásával (adatlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. A (c) pont esetében a masszázs célját, az egészségre gyakorolt jótékony hatást kiemelt figyelemmel kezelem, ezért fenntartom a jogot, hogy a tudomásomra hozott egészségügyi információk alapján, amennyiben az tartalmaz ellenjavallatot, az Ön egészségének érdekében visszautasítsam a kezelést. Az adatlapon olvasható ellenjavallatok megismerésével és annak aláírásával az Ön tájékoztatása rögzítésre kerül. Kérem, vegye figyelembe, hogy az Ön egészségével kapcsolatos minden információt bizalmasan kezelem, és azok tudomásomra hozatala kizárólag az Ön egészségének és a masszázskezelés eredményességének érdekében történik.

Adattovábbítás

1. Az adatok továbbítására (név, email cím) kerül sor kizárólag hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevélküldési szolgáltatást végző cég részére (MailChimp, Attn. Privacy Officer, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) www.mailchimp.com

Jogalap: az érintett hozzájárulása

2. Adattovábbítás történik a hatályos törvények alapján számviteli bizonylat kiállítása esetén a NAV felé.

Jogalap: számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

3. A kapcsolattartás, eredményes kezelés céljából megadott adatok esetén adattovábbítás nem történik.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlapomon személyes adatot nem kérek, az ott időpontfoglalás céljából megadható email címet bizalmasan kezelem és a konkrét kapcsolattartáson kívül más célra nem használom fel. Későbbi felhasználásához az Ön írásos hozzájárulását kérem a személyesen, helyben kitöltendő adatlapon (kapcsolattartás, hírlevél küldése). A honlapon történő egyéb adatkezeléssel kapcsolatban a honlapot üzemeltető WEBNODE AG (Székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc; Fejlesztés és Üzemeltetés: Hlinky 70, 603 00 Brno, Csehország) adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi szabályzata az irányadó: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Ön a masszázsszolgáltatás első igénybevételekor, személyesen kitöltendő kitöltésekor külön igényelheti email címének felvételét hírlevéllistámra. A listára csak személyesen, írásban tehát egyértelmű igényléssel kérhető felvétel, de arról bármikor leiratkozhat a bármelyik levélben foglalt leiratkozási lehetőségre kattintással. A hírlevélküldő szolgáltatást a Mailchimp biztosítja (MailChimp, Attn. Privacy Officer, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), az itt történő adatkezeléssel kapcsolatban a cég adatkezelési és adatvédelmi szabályzata az irányadó:https://mailchimp.com/legal/privacy/?mc_cid=e35c9479e6&mc_eid=b614fb7e4b

Az adatkezelés időtartama, tárolás


A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás, masszázskezelés céljából megadott adatokat az érintett felhatalmazásának visszavonásakor törlöm, megsemmisítem.

A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az email címének törlését. Ez a leiratkozó linkre kattintással automatikusan megtörténik.

Postai úton az adatkezelő nevére és székhelyére címzett levélben történhet meg az adatok törlése.

A papír alapú iratokat (adatlapok, számlák, átadott egészségügyi dokumentáció), székhelyemen, zárt szekrényben tárolom. Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Jogorvoslati tájékoztatás, adatvédelmi incidens kezelése 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Adatvédelmi incidens "olyan biztonsági incidens, amely az átvitel alatt álló, tárolt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen vagy törvénytelen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, módosulásához, engedély nélküli nyilvánosságra kerüléséhez vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet" - bejelentését az adatkezelő a bekövetkezéstől számított 72 órán belül köteles bejelenteni a kijelölt hatóságnál és köteles értesíteni az érintett(ek)et. Az adatkezelőn kívül más személy nem fér hozzá a tárolt adatokhoz (zárt szekrényhez, védett számítógéphez), így a bejelentés az ő hatásköre és felelőssége.

Lévayné Pápai Luca e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Telki, 2018. május 24.